? تیر قضا به هدف نشست - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر