? م.ق.287)ضمانت اجرای فقدان شرایط لازم برای خرید ملک مشاع - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر