? م.ق.286)اعتبار قانونی عقد نکاح موقت غیرمکتوب - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر