? دادگاه بدوی ، قاضی واحد و حکم اعدام -تهدیدی برای حق حیات متهم - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر